nodus psifiaka ergaleia mme banner rectangular

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’2798/6-6-2022 οι όροι και οι ρυθμίσεις της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 για την υλοποίηση επενδύσεων στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Ι είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα Ι θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ και επιμερίζεται στις εξής κατηγορίες:

pinakas-proipologismou-3

Δικαιούχοι – Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Ύψος και ένταση ενίσχυσης (επιδότηση)

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

katigoria-proionton-a-1a
katigoria-proionton-a-2b
katigoria-proionton-a-3a
epidotisi-katigoria-d1
 • Οι ανωτέρω αξίες δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών:

proionta-1
proionta-2
proionta-3
proionta-4

Επίσης στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών:

katigoria proionton b

Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης όπως:

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας

καθώς επίσης και:

 • Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Σημείωση:

 • Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση
 • Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω
 • Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό

Διάρκεια Υλοποίησης

diarkeia

Διαδικασία Ένταξης & Υλοποίησης

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την οριστική ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα ο οικονομοτεχνικός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και έκδοσης και εξαργύρωσης των κουπονιών (voucher).

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιείται σε 4 στάδια όπως συνοπτικά αναλύονται παρακάτω:

stadia

Προφίλ

Η Nodus είναι μια σύγχρονη εταιρία με μακροχρόνια εμπειρία και άριστες γνώσεις στον κλάδο της πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στον χώρο του διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop, στην ανάπτυξη mobile & διαδικτυακών εφαρμογών, στο digital marketing καθώς και σε γραφιστικές υπηρεσίες όπως τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

Η διαδικασία που ακολουθούμε από την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την παράδοση του κάθε project κάνει και την διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών κάθε επιχείρησης όσον αφορά την διαδικτυακή της παρουσία και όχι μόνο, από τον σχεδιασμό των γραφιστικών, τον προγραμματισμό των εφαρμογών μέχρι και την προώθηση στη Google και στα Social Media.

Σκοπός μας είναι η παροχή των αποδοτικότερων και ποιοτικότερων διαδικτυακών λύσεων βασισμένες στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ένταξη σας στο πρόγραμμα καθώς και να προχωρήσουμε σε εξειδικευμένες προτάσεις για το σύνολο της επένδυσης.