e-λιανικό

Προδημοσιεύτηκε η Δράση «e-λιανικό» η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δράση - Στόχος

Η δράση έχει ως στόχο της επιχορήγηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Δικαιούχοι - Σε ποιους απευθύνεται

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανεμπορίου και διακρίνονται σε:

–  Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
–  Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

– Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού)
– Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες. Παράλληλα, η λειτουργία τους θα πρέπει να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20% (Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις)
– Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
– Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
– Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013

Εξαιρούνται:
– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας
– Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού

Προϋπολογισμός Προγράμματος – Ποσοστό Ενίσχυσης

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την ελληνική επικράτεια.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να φτάνει έως 5.000 € με ένταση επιχορήγησης στο 100% του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δαπάνη, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται είναι:

1. Προμήθεια Εξοπλισμού

– Eξυπηρετητές/διακομιστές (Server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού
– Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

καθώς και άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος όπως:
– Εξοπλισμός Δικτύου
– Bar Code Readers
– Εκτυπωτές

2. Υπηρεσίες Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ή Αναβάθμισης E-shop

– Λειτουργία σε 2 γλώσσες
– Συμβατό σε κινητές συσκευές (responsive)
– Θα συνοδεύεται με λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
– Θα διασφαλίζει την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών
– Υπηρεσίες Φιλοξενίας E-shop (Hosting)
– Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Επιλεξιμότητα δαπανών – Διάρκεια υλοποίησης

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18/3/2020.

Επομένως το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την 18/3/2020 και να έχει ολοκληρωθεί έως και την υποβολή της αίτησης.

Υποβολή προτάσεων

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα, εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Επισημαίνεται πως κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών την περίοδο από 18/3/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης.

Σχετικό υλικό

Προφίλ

Η Nodus είναι μια σύγχρονη εταιρία με μακροχρόνια εμπειρία και άριστες γνώσεις στον κλάδο της πληροφορικής, με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στον χώρο του διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων και e-shop, στην ανάπτυξη mobile & διαδικτυακών εφαρμογών, στο digital marketing καθώς και σε γραφιστικές υπηρεσίες όπως τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

Η διαδικασία που ακολουθούμε από την ανάλυση των απαιτήσεων, τον σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την παράδοση του κάθε project κάνει και την διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών κάθε επιχείρησης όσον αφορά την διαδικτυακή της παρουσία και όχι μόνο, από τον σχεδιασμό των γραφιστικών, τον προγραμματισμό των εφαρμογών μέχρι και την προώθηση στη Google και στα Social Media.

Σκοπός μας είναι η παροχή των αποδοτικότερων και ποιοτικότερων διαδικτυακών λύσεων βασισμένες στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής.

Εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ένταξη σας στο πρόγραμμα καθώς και να προχωρήσουμε σε εξειδικευμένες προτάσεις για το σύνολο της επένδυσης.